Verkiezingen

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Catent bestaat uit 12 zetels: 6 zetels voor personeelsleden en 6 zetels voor ouders.
Op dit moment zijn 8 zetels in de GMR bezet (zie over ons). Dit betekent dat er 4 zetels vacant zijn.

Tussentijdse verkiezingen
De vacatures in de GMR kunnen door tussentijdse verkiezingen ingevuld worden. Deze procedure wordt in gang gezet als zich een kandidaat meldt.

Van kandidaten voor de GMR wordt verwacht dat zij kiezen voor deelname in de GMR uit interesse en/of vanuit maatschappelijke betrokkenheid.

Profielschets voor leden van de GMR:

  • je respecteert de grondslag van de stichting van harte;
  • je bent gericht op samenwerken (de GMR spreekt met één mond);
  • je bent in staat belangen van de Stichting objectief af te wegen tegen die van kinderen, personeel, ouders, scholen e.a.;
  • je hebt interesse voor—en bij voorkeur specifieke deskundigheid gericht op onderwerpen die de GMR behandelt, maar bent tegelijkertijd ook een generalist (je denkt op hoofdlijnen);
  • je bent een goede vragensteller die beschikt over kritisch oordeelvermogen;

Potentiële kandidaten hoeven geen lid van de medezeggenschapsraad te zijn.

Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met de GMR (secretariaatGMR@Catent.nl) en kom een avond meedraaien! Via tussentijdse verkiezingen kan je vervolgens toetreden tot de GMR.

Algemene verkiezingen
De GMR houdt ook jaarlijks algemene verkiezingen. Dit gebeurt op basis van een rooster van aftreden, waarbij jaarlijks 4 leden aftreden.

Elk jaar zijn er dus algemene verkiezingen voor 4 zetels. GMR-leden die volgens het rooster van aftreden aan de beurt zijn, kunnen dan herkiesbaar gesteld worden door de eigen MR, mits er nog sprake is van een dienstverband of er nog kinderen aan een school van Catent zijn verbonden.

Sinds 2019 is bovendien reglementair geregeld dat een GMR-lid maximaal 2 zittingstermijnen aaneengesloten in de GMR zitting kan hebben.

Eind juni 2020 zijn er weer algemene verkiezingen. Rond mei 2020 volgt hierover nadere informatie.